Būsimiems dizaineriams-test1

Naujienos

Vilniaus dailės akademija

VILNIUS, KAUNAS, TELŠIAI, KLAIPĖDA
www.vda.lt

Studijų metu kuriami inovatyvūs gaminiai sprendžiantys aplinkos funkcines, socialines, kultūrines ir ekonomines problemas. Studijų metu įgyjamos projektavimo ir svarbiausios grafinio bei medijų dizaino žinios, išmokstama vizualiosios komunikacijos priemonių pagalba pristatyti savo kūrinį, įgyjama vadybos ir rinkodaros žinių. Studentų ir dėstytojų sukurti projektai laimi prestižinius tarptautinius dizaino apdovanojimus, tampa realiais įmonių gaminiais, nubrėžiančiais ateities gyvenimo būdo tendencijas. Baigę studijas dizaino absolventai sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio kompanijose, kuriančiose plataus vartojimo ir specializuotus gaminius, dizaino studijose, reklamos firmose, steigia asmenines dizaino įmones arba dirba laisvai samdomais dizaineriais bei konsultuoja įmones produktų dizaino klausimais.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Bakalauro ir vientisųjų studijų programos

BALDŲ DIZAINAS IR RESTAURACIJA. Jorūnas Šikšna_ Baldų komplektas „Next“ 2015m._ VDA Telšių fakultetas_Baldų dizainas ir restauravimas

DIZAINAS
Vilnius, Kaunas, Telšiai

 • Dizaino bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti gaminių dizainerį gebantį kurti inovatyvias dizaino koncepcijas, konkurencingus gaminius, sprendžiančius realias problemas, susijusias su žmonių socialiniais, kultūriniais, funkciniais, ar ekonominiais poreikiais ir patirtimis.
 • Dizaino studijos grindžiamos praktine, kūrybine veikla, paremta dizaino tyrimais, teoriniais užsiėmimais, kvalifikuotomis profesionalų konsultacijomis ir kritiniu vertinimu.
 • Studentų ir dėstytojų sukurti projektai laimi prestižinius tarptautinius dizaino apdovanojimus, tampa realiais įmonių gaminiais, nubrėžiančiais ateities gyvenimo būdo tendencijas.
 • Baigę studijas dizaino absolventai sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio kompanijose, kuriančiose plataus vartojimo ir specializuotus gaminius, dizaino studijose, steigia asmenines dizaino įmones arba dirba laisvai samdomais dizaineriais.
INTERJERO DIZAINAS. PAULINA EITAVIČIŪTĖ 3-1

INTERJERO DIZAINAS
Vilnius, Kaunas, Klaipėda

 • Interjero dizaino bakalauro studijų programa skirta rengti interjero dizainerius, įsisavinusius interjero dizaino, architektūros ir dailės pagrindus, esmines kultūros raidos istorines ypatybes, gebančius taikyti naujausius pasiekimus ir pasirinkti tinkamiausius metodus inicijuojant, organizuojant ir valdant kūrybinius projektus, dirbti individualiai ir komandoje.
 • Absolventai gali vykdyti individualią kūrybinę veiklą arba dirbti kūrybiniame kolektyve kuriant interjerus bei giminingos paskirties objektus. Dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose.
 • Dirbti kvalifikuotais specializuotų firmų konsultantais/projektuotojais baldų ir baldinės įrangos, apšvietimo, apdailos medžiagų ir įrangos srityje, panaudoti įgytus universalius meninius gebėjimus bendradarbiaujant su specialistais scenografijos srityje teatre, kine, televizijoje, šou versle.
 • Klaipėda: pageidaujantys,  nuo III kurso gali rinktis specializaciją „Laivo interjero dizainas“.
GRAFINIS DIZAINAS BA. Justina Kaubryte (1)

GRAFINIS DIZAINAS
Vilnius, Kaunas, Klaipėda

 • Grafinio dizaino programoje studijuojamas platus vizualiosios komunikacijos formų spektras, ugdantis aukštos kvalifikacijos grafinio dizaino specialistą, gebantį dirbti individualiai ir komandoje, komunikuoti su klientais, spręsti dizaino problemas ir jų sprendimus sėkmingai pristatyti specializuotai auditorijai ar įvairios segmentacijos suvokėjų grupei.
 • Studijų metu įsisavinamos vizualaus identiteto ir ženklodaros, spaudos leidinių, pakuočių ir reklamos dizaino žinios ir jų pagrįstas adaptyvumas praktinėje plotmėje.
 • Bakalauro studijas baigę grafinio dizaino specialistai įgytus gebėjimus ir žinias tikslingai taiko kurdami vizualiosios komunikacijos objektus: ženklus, vizualinio identiteto sistemas, pakuočių, plakatų, knygų ir kitų leidinių dizainą bei multimedijos ir interneto aplinkos produktus.
 • Klaipėda: Pageidaujantys, nuo III kurso galės rinktis specializaciją „Multimedijų  dizainas“.
KOSTIUMO DIZAINAS BA. Kostiumo dizainas BA R. Kvaščevičiūtė

MADOS DIZAINAS
Vilnius, Telšiai

 • Programos tikslas – suteikti studijuojančiam strateginių žinių ir kūrybinių įgūdžių, siekiant tarptautinės mados produktų dizainerio ar kūrėjo karjeros.
 • Studentams suteikiamas visapusiškas išsilavinimas apie sėkmingo mados produkto kūrimą. Programos disciplinose mokoma svarbių mados tyrimo metodų: nuo pradinių dizaino idėjų kūrimo iki 3D prototipo, nuo koncepto iki galutinio mados kolekcijos pristatymo. Skatinimas tvarios mados (sustainable fashion) vystymas.
 • Kostiumo dizaino katedros studentai atlieka profesines praktikas ir įsidarbina garsių Lietuvos dizainerių įmonėse, sukuria prekinius ženklus.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Magistrantūros studijų programos

GRAFINIS DIZAINAS MA. Indre Jazdauskaite

GRAFINIS DIZAINAS
Kaunas

 • Programos tikslas – parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius grafinio dizaino specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus, kritiškai – analitiškai vertinti ir interpretuoti vizualinės komunikacijos ir grafinio dizaino reiškinius bei procesus plačiame vietiniame ir tarptautiniame kultūriniuose kontekstuose. 
 • Studijų metu gilinamos bendrosios ir dalykinės kompetencijos, suteikiama mokslo žinių ir kūrybinių įgūdžių, leidžiančių savarankiškai vykdyti meninius ir mokslinius tyrimus bei vystyti individualią kūrybinę strategiją, tikslingai tainakt išugdytus gebėjimus bei įgytas žinias savo profesinėje sferoje.
 • Absolventai dirba grafikos dizaineriais ar kūrybos vadovais agentūrose, leidyklose ir redakcijose, vidiniuose įstaigų dizaino bei rinkodaros padaliniuose, taip pat – mokslo institucijose edukacijos srityje, kuria savo įmones arba dirba laisvai samdomais dizaineriais.
DIZAINAS MA. Karolis Kasikauskauskas

DIZAINAS
Vilnius, Kaunas

 • Dizaino magistrantūros programa – tai dviejų metų dizaino krypties universitetinės studijos, kurios suteikia žinias bei gebėjimus tyrinėti kompleksines gaminių ar erdvinio dizaino problemas, siūlyti inovatyvius jų sprendimo būdus.
 • Studijų pagrindas – projektinė dizaino veikla, kurios metu nagrinėjami ne atskiro objekto (gaminio) dizaino klausimai, bet remiamasi holistiniu požiūriu, kontekstualiais tyrimais, dizaino ir verslo strategijomis, įtakojančiomis dizaino koncepcijos transformacijas į produktų sistemas, paslaugas ir procesus.
 • Programa yra išskirtinė dėmėsiu socialiniams ir kultūriniams gaminių dizaino aspektams. Skiriamas didelis dėmesys konceptualiam ir kritiniam vartojimo kultūros raidos ir tendencijų vertinimui, dizainerio kaip unikalios kūrybinės asmenybės ugdymui.
 • Pabaigę dizaino magistro studijų programą absolventai sėkmingai dirba dizainerio – tyrėjo, kūrybos vadovo darbą įmonėse, dizaino studijose, visuomeninėse ir valstybinėse organizacijose, steigia individualias dizaino įmones, dirba laisvai samdomais dizaineriais, vykdo konsultacinę, ekspertinę veiklą, dėsto dizainą aukštosiose mokyklose, dirba dizaino publicistikos, kuratorystės srityse, tęsia studijas meno ir dizaino doktorantūroje.
KOSTIUMO DIZAINAS MA. J. Semčenkaitė

MADOS DIZAINAS
Vilnius

 • Programos tikslas – skatinti drąsų kūrėjo požiūrį į mados tyrimus, suteikti aukštų meninių-techninių kūrybos kompetencijų, padėsiančių asmenines mados dizaino vizijas paversti šiuolaikinei visuomenės naudingais tvariais projektais. 
 • Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas mados tyrimų ir projektų stiprinimui per unikalių mados dizaino kompetencijų ugdymą ir teorines diskusijas, suvokiant šiuolaikinio pasaulinio keliamus kultūrinius, ekologinius, etinius iššūkius.
 • Absolventai aktyviai dirba mados kūrybos ir verslo sektoriuose, vadovauja kūrybinėms grupėms, kuria savo įmones Lietuvoje ir užsienyje, dėsto aukštosiose mokyklose.
VIZUALINIS DIZAINAS MA

VIZUALINIS DIZAINAS
Klaipėda

 • Vizualiojo dizaino magistrantūros programos tikslas yra parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius vizualiojo dizaino specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti meninius tyrimus, kritiškai – analitiškai vertinti ir interpretuoti vizualiojo dizaino reiškinius.
 • Studijų metu plėtojamas ir skatinamas skirtingų dailės ir dizaino sričių sinergetiškumas ir integracija formuoja absolventą kaip universalų plačios humanitarinės erudicijos kūrėją, gebantį savikritiškai mąstyti, kelti naujus tikslus, naudotis profesine informacija, pristatyti ir apginti meniniais tyrimais pagrįstas savo idėjas ar konkrečius projektus.
 • Programos absolventas geba realizuoti save, dirbdamas kūrybinį dizaino darbą, steigdamas dizaino firmas, dirbdamas poligrafijos srityje, spaustuvėse, leidyklose, rengdamas mokslines publikacijas, kurdamas įvairius grafinius spaudinius, reklamą, ekspozicijas.
VIZUALIUJU KOMUNIKACIJU DIZAINAS MA. Recycled Everything

VIZUALIŲJŲ KOMUNIKACIJŲ DIZAINAS
Vilnius

 • Vizualiojo dizaino magistrantūros programos tikslas yra parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius vizualiojo dizaino specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti meninius tyrimus, kritiškai – analitiškai vertinti ir interpretuoti vizualiojo dizaino reiškinius.
 • Programos absolventai geba numatyti vizualiųjų komunikacijų dizaino lauko strateginius tikslus, prognozuoti pokyčius vizualiosiose komunikacijose, adekvačiai į juos reaguoti ir būti šios srities vizionieriais, socialiai atsakingais už šios specialybės srities pažangą ir tolesnį vystymą.
 • Absolventai dirba kūrybos vadovais tinklinėse reklamos ir dizaino agentūrose, leidyklose, redakcijose, vidiniuose įstaigų dizaino bei rinkodaros padaliniuose, bus konkurentabilūs ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje, kurs savo verslą, dirbs interaktyvių naujųjų medijų ir kūrybinių industrijų srityje, galės dirbti dizaino edukacijos srityje.

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

KAUNAS
www.ilk.lt

Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra nevalstybinė katalikiška aukštoji mokykla, kurioje siekiama vykdyti mokslą ir verslą integruojančias studijas vadovaujantis jėzuitiška Šv. Ignaco ugdymo paradigma.  Įgytas menų profesinio bakalauro laipsnis suteikia galimybę dirbti mados ir modelių versle, reklamoje, žiniasklaidoje, teatre, kine, politikoje, pramogų versle, bendradarbiauti su grožio srities specialistais.  Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas gali toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos menų studijų krypčių grupės studijų programas Lietuvoje ir užsienyje. Ketinantiems studijuoti magistrantūroje būtinos papildomos studijos.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Menų profesinio bakalauro studijų programos

ID foto VI


ĮVAIDŽIO DIZAINAS
Kaunas

 • Programos tikslas – parengti mados dizaino specialistą, gebantį sukurti užsakovui vientisą įvaizdį, pritaikyti jį prie individualių poreikių bei įgyvendinti remiantis vidinės ir išorinės darnos principais.
 • Studijų programos skiriamieji bruožai: studijos pagrįstos mokslo ir verslo sinergija ; šskirtinis studijų turinys / modulinė Sistema; Geriausi Lietuvos ir užsienio praktikai; Platus Lietuvos ir tarptautinių partnerių tinklas; Taikomosios praktikos verslo padalinys – grožio studija “Esthetique”; Patogi ir išskirtinė studijų vieta Kauno senamiestyje; Pagal švietimo įstaigų reitingus esame tarp pirmaujančių.
 • Karjeros galimybės: įgytas menų profesinio bakalauro laipsnis suteikia teisę dirbti mados ir modelių versle, reklamoje, žiniasklaidoje, teatre, kine, politikoje, pramogų versle, bendradarbiauti su grožio srities specialistais.
 • Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos menų studijų krypčių grupės studijų programas Lietuvoje ir užsienyje. Ketinantiems studijuoti magistrantūroje būtinos papildomos studijos.

Vilniaus dizaino kolegija

Kompetentinga, tarptautiška ir energinga VDK akademinė bendruomenė ugdo kūrybingas bei savarankiškas asmenybes ir siekia tapti atramos tašku kiekvienam, norinčiam atrasti savitą stilių, nuolatos tobulėti ir ieškoti naujų sprendimų savo sumanymams.
“Esame tam, kad pasiūlytume kokybiškas meno srities studijas bei inovatyvius mokymo būdus kūrybingiems, novatoriškiems ir saviraiškos galimybių ieškantiems žmonėms, siekiantiems tapti geriausiais savo srities profesionalais. Moderni akademinė aplinka, kruopščiai atrinkti dėstytojai – savo srities profesionalai, didelis dėmesys materialinės bazės plėtrai ir atnaujinimui leidžia užtikrinti kokybiškas studijas”, – teigia Vilniaus dizaino kolegijos direktorius.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Menų profesinio bakalauro studijų programos

Mados dizainas

MADOS DIZAINAS
Vilnius

 • Mados ir stiliaus dizaineris – tai viena šiuolaikiškiausių ir kūrybiškiausių specialybių, kiekvienam atverianti unikalias galimybes formuoti individualų stilių ir rasti įdomiausius sprendimus dinamiškai besikeičiančiame mados pasaulyje.
 • Būsimiems mados dizaineriams studijų metu suteikiamos sąlygos gilintis į drabužio konstravimo ypatumus, siuvimo ir medžiagų ypatybes, eksperimentinių medžiagų kūrimą ir eksperimentinio konstravimo pritaikymą kuriamose kolekcijose. 
 • Mokomasi profesionaliai formuoti vieningą individualų, komercinį bei eksperimentinį stilių, analizuoti ir pritaikyti mados tendencijas.
Grafinių komunikacijų dizainas

GRAFINIŲ KOMUNIKACIJŲ DIZAINAS
Vilnius

 • Patraukli ir praktiška, visada auganti ir „netelpanti į savo marškinėlius“ specialybė. Ir nesvarbu, ar tu tik pradedi, ar jau esi pažengęs – čia inspiracijoms tikrai nėra ribų.
 • Programa apima įvairias grafinio dizaino veiklos sritis: leidybą, ženklodarą, identitetą, pakuotę, šriftą, reklamą, bei interaktyvią grafiką ar interneto dizainą.
 • Studijų programa orientuota tiek į klasikinį spaudos dizainą, tiek ir į šiandienos aktualijas – žaidimų dizainą, infografiką, vinječių grafiką ir filmų/TV laidų/serialų titrus, miesto erdvių dizainą ar socialinį dizainą.
Interjero dizainas

INTERJERO DIZAINAS
Vilnius

 • Interjero dizainerio profesionalumas išryškėja harmoningai atskleidus projektuojamos patalpos funkcionalumo problematiką ir originalius estetinius sprendimus.
 • Interjero dizaino studijos studentams suteikia interjerų projektavimo bei projektų rengimo žinių ir įgūdžių; studentai mokosi kurti, pristatyti ir įgyvendinti komandinius ir individualius privačių ir visuomeninių patalpų interjerų projektus.
 • Vilniaus dizaino kolegija ruošia kvalifikuotus interjero dizaino specialistus, gebančius analizuoti rinkos paklausą ir orientuotis vartotojiškos kultūros poreikiuose.

Vilniaus Kolegija

Vilniaus kolegija – didžiausia koleginė aukštojo mokslo institucija Lietuvoje. Akredituota Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, vykdanti kolegines studijas, plėtojanti taikomuosius mokslinius tyrimus ir profesionalųjį meną. Vilniaus kolegija užima koleginių studijų lyderės poziciją, yra pripažinta darbdavių, absolventų, ekspertų, visuomenės. Kolegija bendradarbiauja su socialiniais ir verslo partneriais, šalies ir užsienio aukštosiomis mokyklomis studijų programų rengimo ir atnaujinimo, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo, taikomųjų tyrimų, studentų praktikos ir įdarbinimo, magistrantūros studijų ir kitais klausimais.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Menų profesinio bakalauro studijų programos

Įvaizdžio dizainas

ĮVAIZDŽIO DIZAINAS
Vilnius

2020M. 12 STUDENTŲ 

 • Studijų programa „Įvaizdžio dizainas“ siūlo dvi specializacijas – Šukuosenų dizaino ir Garderobo formavimo. Studentai studijuoja tokius dalykus: Mados piešinys ir istorija,  Sceninio įvaizdžio kūrimas, Ekodizainas, Makiažas ir grimas, šukuosenų modeliavimas ir kt.
 • Programoje didelis dėmesys skiriamas praktiniams studentų įgūdžiams formuoti, siūlomas platus laisvai pasirenkamų dalykų spektras
 • Įvaizdžio dizaino studijų programos absolventai tampa įvaizdžio konsultantais kūrybinių industrijų sektoriuje, sėkmingai dirba įvaizdžio kūrėjais televizijoje, teatre, kino industrijoje, dizaineriu – konsultantu aprangos gamybos ir paslaugų įmonėse, profesionaliai užsiima individualia įvaizdžio formavimo veikla.
Mados dizainas

MADOS DIZAINAS
Vilnius

2020M. 8 STUDENTAI

 • Mados dizaino studijų programos studentai kuria autorines kolekcijas nuo idėjos iki įgyvendinimo. Studentai studijuoja tokius dalykus: Mada ir kultūra, Įvaizdžio formavimas, Verslo pagrindai, Skaitmeninis mados dizainas ir fotografija ir kt. 
 • Programoje didelis dėmesys skiriamas praktiniams studentų įgūdžiams formuoti, siūlomas platus laisvai pasirenkamų dalykų spektras.
 • Programos absolventai sėkmingai kuria vardines ir pramonines kolekcijas, dirba mados namuose, Lietuvos ar tarptautinėse mados dizaino  įmonėse, tampa dizaineriais – konstruktoriais, įvaizdžio konsultantais kūrybinių industrijų sektoriuje.

Europos humanitarinis universitetas

Europos humanitarinis universitetas yra tarptautinis universitetas, kurio tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę, siūlant humanitarinių ir laisvųjų menų studijas. EHU vadovaujasi Europos intelektualine tradicija, liberalių studijų principais ir savo veikloje orientuojasi į studentus. Studijos EHU vykdomos pagal liberaliųjų menų modelį (angl. liberal arts). Tai leidžia maksimaliai atskleisti studentų kūrybinį ir akademinį potencialą, suformuoti kritinio mąstymo įgūdžius, lankstumą ir aktyvų pilietiškumą. Mūsų vertybės:

Europos vertybės – skatinti visapusišką studentų tobulėjimą, kritinį mąstymą, demokratinį požiūrį, asmeninę plėtrą ir pilietiškumą dėstant dėstant laisvuosius mokslus ir menus. Mokymo kokybė – suteikti aukščiausią akademinę ir mokymo patirtį. Lankstumas – užtikrinti savalaikę ir kompetentingą reakciją į išorės ir vidinės aplinkos pokyčius.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Bakalauro studijų programos

Vizualinis dizainas

VIZUALINIS DIZAINAS
Vilnius

2019M. 37 STUDENTAI | VNF – 37

 • Vizualinio dizaino programos tikslas – išugdyti vizualinio dizaino specialistus, įgijusius atitinkamas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, leidžiančias jiems kūrybiškai ir savarankiškai įvairiomis technikomis bei priemonėmis dirbti tapdisciplininiuose kontekstuose.
 • Dėstymo kalbos: rusų ir anglų k.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Magistro studijų programos

Vizualinė plastika

VIZUALINĖ PLASTIKA
Vilnius

2019M. 7 STUDENTAI | VNF – 7

 • Vizualinės plastikos programos tikslas – parengti specialistus, gebančius kūrybiškai, inovatyviai ir efektyviai veikti plačiame kultūriniame, tarpkryptiniame ir tarpdisciplininiame vietiniame ir tarptautiniame dizaino ir medijų meno kontekste; kurti, vykdyti meninius tyrimus, kritiškai ir reflektyviai mąstyti.
 • Dėstymo kalbos: rusų ir anglų k.

Kauno technologijos universitetas

KAUNAS
https://ktu.edu

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra geriausias pasirinkimas siekiantiems įgyti tarpdisciplininį išsilavinimą. KTU siūlomos plataus spektro studijų programos, jungiančios inžinerinių mokslų žinias ir kūrybinius studentų gabumus. Studijų metu ugdomi gebėjimai kritiškai mąstyti ir kūrybiškai spręsti medžiagų ir gaminio kūrimo, gamybos bei realizavimo problemas, sekti ir reaguoti į rinkos pokyčius bei prisitaikyti prie kintančios mados pramonės profesinės aplinkos. Universitete ugdomi gebėjimai generuoti į vartotoją orientuotas pramoninio dizaino idėjas, grafinėmis programomis vizualizuoti ir animuoti pramonės ir vartojimo gaminius, taikyti inovatyvias medžiagas bei gamybos technologijas. Studentams suteikiamos kvalifikuoto ir kompetentingo akademinio personalo žinios, leidžiančios studentams stažuotis pasaulinėse organizacijose. KTU parengti specialistai užima vadovaujančias pareigas, yra žymūs Lietuvos mokslininkai ir visuomenės veikėjai.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Bakalauro studijų programos

Mados inžinerija (1) (00000003)

MADOS INŽINERIJA
Kaunas

 • Programos tikslas – parengti bakalaurus, turinčius šiuolaikinių mados inžinerijos žinių ir gebančius sekti naujausias mados produktų kūrimo tendencijas, tyrinėti tekstilės medžiagas bei gaminius, gebančius kurti naujas medžiagas, kokybišką ir konkurencingą aprangą ir aksesuarus, projektuoti technologijas bei gamybos procesus, taip pat organizuoti ir planuoti inžinerinę veiklą.
 • Studijų metu išmoksite dirbti su šiuolaikinių specialistų plačiai naudojamais specializuotais programiniais paketais – Adobe Illustrator, Photoshop, Lectra, Gerber, Comtense.
 • Absolventas gali dirbti kūrybinį, inžinerinį, vadybinį darbą aprangos dizaino, gamybos ir prekybos įmonėse, tekstilės kūrimo ir gamybos įmonėse, lengvai adaptuotis panašaus inžinerinio profilio srityse, savarankiškai organizuoti ir plėtoti savo verslą.
 • Tai vienintelė technologijų krypties bakalauro studijų universitete programa, kurios absolventai geba derinti pramonės technologijų ir mokslo inovacijų žinias su dizaino ir kūrybos pagrindais ir geba valdyti naujausias tekstilės ir aprangos kūrimo, projektavimo ir gamybos technologijas.
KTU-PRAMONINIO-DIZAINO-INŽINERIJA.-„Amicool“-šaltkrepšys-dviračiui.-Saimonas-Mureika-2019m

PRAMONINIO DIZAINO INŽINERIJA
Kaunas

 • Programos tikslas – suteikti gamybos inžinerijos ir pramoninio dizaino tarpkryptines, moksliniais tyrimais bei menais grįstas, teorines ir praktines žinias, išugdyti gebėjimus jas kūrybiškai taikyti projektuojant pramonės ir vartojimo gaminius, mechanines sistemas, atliekant konstrukcijų optimizavimą, taikant inovatyvias medžiagas bei gamybos technologijas.
 • Dvigubos žinios – įstoję į šią programą, įgysite gamybos inžinerijos ir pramoninio dizaino žinių.
 • Ugdomi specialistai, kurie geba projektuoti ir įgyvendinti pramoninio dizaino idėjas, išmano medžiagų ir gamybos ypatumus.
 • DesignLibrary Kaunas. Galėsite ne tik naudotis netradicinės bibliotekos archyvais, bet ir įsitraukti į miesto dizaino bendruomenės veiklas, dalyvauti seminaruose.
 • Gausu praktikos. Tai, ką sužinosite teoriškai, galėsite pritaikyti realiose situacijose, nes studijų metu numatytos dvi profesinės praktikos. Pirmąją atliksite VDA bazėje, o antrąją – Lietuvos inžinerinėse įmonėse.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

VILNIUS
https://vgtu.lt

Pasaulyje jau nebeliko tokių technikos universitetų, kuriuose būtų mokoma tik technologijų – šiais laikais visi mokslai yra susipynę, itin išaugusi tarpkryptiškumo svarba. CreaTech, LegalTech, FinTech, dirbtinis intelektas, virtuali realybė, didieji duomenys ir pan. yra tai, kas apibrėžia naująją realybę. O tai, kas vyksta pasaulinėje technologijų arenoje, vyksta ir čia, Vilniaus Gedimino technikos universitete.
Universitete 2013 m. įsteigta Dizaino katedra, kurioje, kartu su Mechanikos fakultetu pradėta įgyvendinti pirmos pakopos Pramonės gaminių dizaino studijų programa, o 2017 m. pradėta įgyvendinti antros pakopos Pramoninio dizaino studijų programa.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Bakalauro studijų programos

PGD-15

PRAMONĖS GAMINIŲ DIZAINAS
Vilnius

 • Pagal šią studijų programą rengiami pramonės gaminių inžinieriai-dizaineriai, specialistai, kurie, remdamiesi funkcionalia idėja, gebėtų projektuoti tikslinės paskirties estetiškos išvaizdos pramoninės gamybos daiktus; derinti gaminių funkcionalumo ir estetinio patrauklumo principus, apjungti konstrukcines ir technologines daiktinės aplinkos savybes, išmanyti, kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą bei užtikrinti sukurtų pramonės gaminių konkurencingumą globalioje rinktinoje.
 • Programa skirta išmokti gamybos inžinerijos ir estetinės sąveikos metodų dermės.
 • Kuriant funkcionalius gaminius ir estetinę formą masinės gamybos prekėms, lavinami dizaino mąstysenos įgūdžiai.
 • Diegiami trimačio kompiuterinio projektavimo ir modeliavimo, konstravimo bei prototipų gamybos įgūdžiai, mokoma kaip parengti ir įgyvendinti pramoninio dizaino projektus.
 • Būdami pramonės gaminių dizaino studijų programos absolventais kartu būsite ir naujo tipo tarpkryptines studijas baigusiais inžinieriais-dizaineriais. Turėsite geras galimybes įsidarbinti pramonės ir paslaugų įmonėse, valstybinėse institucijose ir visur, kur būtinos inžinieriaus-dizainerio kompetencija ir daiktinės aplinkos formuotojo kvalifikacija.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Magistro studijų programos

Print

PRAMONINIS DIZAINAS
Vilnius

 • Pramoninio dizaino inžinieriai-dizaineriai – specialistai kuria aukštos kokybės masinės gamybos produktus, o inžinerijos mokslų ir meno žinias taiko aiškiai suvokdami jų svarbą visuomenės raidai. Jie geba mokslinių tyrimų metodus ir inovatyvias technologijas pritaikyti praktikoje.
 • Pramoninio dizaino magistro studijų programa skirta išmokti gamybinių sistemų patikimumo teorijų, dėsnių, skaitinių metodų taikymo gamybos inžinerijos pramoninio dizaino veikloje; suvokti visuomenės raidos ir dizaino mąstysenos principus bei geros gyvenimo kokybės poreikius, kurių reikia gamybos inžinerijos veiklos tikslams pasiekti ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti; šiuolaikinės technologinės įrangos ir konstrukcijų veikimo principų; masinio pramonės gaminio projektavimo pagrindų, gamybos technologijų; etc.
 • Baigę šias studijas turės tokias karjeros galimybes kaip darbas pramoninio dizaino idėjų generavimo, gamybos, projektavimo, dizaino politikos formavimo bei gaminių poreikio tyrimo srityse. Taip pat – darbai įgyvendinant moksliškai pagrįstus inžinerinio konstravimo ir meninio formavimo dermės uždavinius, sprendžiant praktines masinės daiktų gamybos problemas, darant įtaką šiuolaikinės kultūros raidai.

Kauno kolegija

Kauno kolegija – moderni, socialiai atsakinga, versli, tarptautinį pripažinimą pasiekusi aukštojo mokslo institucija, puoselėjanti šalies tautinę kultūrą ir tradicijas.
Mes vykdome kokybiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į praktinę veiklą, besimokančiojo ir visuomenės poreikius bei plėtojame mokslo ir meno taikomąją veiklą.
Šiandienos Kauno kolegijoje nuolatinis studijų kokybės tobulinimas nukreiptas į socialiai atsakingų, kūrybingų, pasitikinčių savimi ir siekiančių išskirtinumo savo srityje specialistų ugdymą.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Menų profesinio bakalauro studijų programos

DZ Iliustracija

DIZAINAS
Kaunas

2020M. 79 STUDENTAI | VNF – 19

 • Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos dizaino srities specialistus gebančius planuoti projektinę veiklą, parengti ir įgyvendinti dizaino projektus, analizuoti ir kritiškai vertinti procesus, vykstančius šiuolaikiniame dizaino kontekste, įžvelgti visuomenės ir technologijų vystymosi tendencijas ir principus, kurti harmoningą aplinką formuojančius dizaino objektus ir jų sistemas bei teikti paslaugas, organizuoti ir valdyti dizainerio kūrybinį, profesinį procesą savarankiškai ar bendradarbiaujant profesinėje ir tarpdalykinėje aplinkoje.
 • Vykdomos dvi specializacijos: Interjero ir baldų dizaino (interjero objektų ir baldų gamybos medžiagos ir technologijos,  daugiafunkcinės erdvės, biuro interjero, baldų sistemų projektavimas ir kt.) ir Grafinio dizaino(leidinio maketavimas ir technologijos, reklamos objektų, tinklapių, vizualinės komunikacijos dizainas ir kt).
 • Baigęs Dizaino studijas absolventas galės dirbti pramonės įmonėse, firmose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, vadovauti institucijos padaliniui, steigti individualias – personalines įmones ar dirbti individualų kūrybinį praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.
 • Dizaino studijų programoje kasmet dirba vizituojantys dėstytojai iš Portugalijos, Bulgarijos, Latvijos, Kipro, Slovėnijos, Kazachstano ir kt.
DM 2

MADOS DIZAINAS
Kaunas

2020M. 31 STUDENTAI | VNF – 10

 • Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos mados dizaino specialistus, gebančius analizuoti ir vertinti šiuolaikinio mados dizaino procesus ir vystymosi tendencijas mados dizaino industrijų kontekste, reaguoti į rinkos poreikius, kurti mados dizaino projektus pramoninei bei unikaliai / vienetinei gamybai, motyvuotai pateikti idėjas projektine kalba, praktiškai taikyti teorines ir technologines žinias įgyvendinant kūrybines idėjas, išmanyti pagrindinius mados marketingo principus bei organizuoti mados dizainerio kūrybinį ir praktinį procesą.
 • Ši studijų programa nuo kitų realizuojamų panašaus pobūdžio programų skiriasi tuo, kad mokymo proceso metu studentai mokomi projektuoti audinio dizainą, praktiškai jį įgyvendinti, naudojant kompiuterines ir inovatyvias technologijas, mokomi tradicinių ir netradicinių audinio dekoravimo būdų, panaudoja projektuojant drabužių kolekcijas, ugdomi verslumo įgūdžiai, skatinantys kurti ir plėtoti verslą.
 • Baigęs Mados dizaino studijas absolventas galės dirbti mados industrijos srityse, steigti individualias įmones ar dirbti individualų kūrybinį praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.
Screen Shot 2020-05-20 at 14.26.53

ĮVAIZDŽIO DIZAINAS
Kaunas

2020M. 32 STUDENTAI | VNF – 9

 • Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos įvaizdžio dizaino specialistus, gebančius reaguoti į rinkos poreikius, suformuoti užsakovo įvaizdžio poreikį, kurti asmeninį ar sceninį užsakovo įvaizdį, įgyvendini ir pristatyti įvaizdžio projektą asmeniui / asmenų grupei, bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais ir atsižvelgiant į naujausius technologijų pasiekimus, organizuoti įvaizdžio dizainerio veiklą.
 • Įvaizdžio dizaino studijų programos skiriamieji bruožai: programa orientuota į sistemingą, holistinį specialisto ugdymą – teorines, menines ir vadybines žinias, siejant su praktiniu taikymu, lavinant meninį estetinį skonį. Tai garantuoja unikali studijų vieta – Kauno kolegijos Menų akademija, kurioje mokomasi meno subtilybių, rengiamos parodos, plenerai, simpoziumai, tarptautinės konferencijos, meniniai edukaciniai projektai ir pan.
 • Baigęs Įvaizdžio dizaino studijas absolventas galės dirbti atskirai ir komandoje, su pavieniais asmenimis, meniniuose projektuose, drabužių dizainerių kolekcijų pristatymuose, koncertinėse organizacijose, teatruose, televizijose ir kino studijose, reklamos agentūrose, grožio studijose ir salonuose, kurti savo paslaugų įmonę.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Dizaino fakultetas – bendrų tikslų vienijama kūrėjų ir pedagogų bendruomenė, rengianti darbo rinkoje paklausius aukštos kvalifikacijos interjero dizaino, grafinio dizaino, multimedijos dizaino ir fotografijos technologijos specialistus, gebančius prisitaikyti prie kintančių poreikių versle ir profesionaliai realizuoti savo kūrybines idėjas. Studijos vykdomos nuolatine forma, o jų metu studentai praktinius gebėjimus ugdo trijose laboratorijose bei 25 specializuotose patalpose, tokiose kaip piešyklos, animacijos, garso įrašų, fotografavimo studijos, filmavimo paviljonas ir montažinės. Dizaino fakultete vykdomos studijų programos yra nuolat atnaujinamos, bendradarbiaujant su verslu bei atsižvelgiant į dizaino, fotografijos tendencijas, rinkos poreikius ir švietimo naujoves. VTDK pasižymi dizaino ir inžinerijos sinergija: šių dviejų krypčių studentai kartu generuoja idėjas ir kuria realius produktus. Tokiu principu buvo sukurta tarptautinėse lenktynėse dalyvaujanti ir techninius reikalavimus atitinkanti „Studentiška formulė“.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Menų profesinio bakalauro studijų programos

Monika DD16D_šablonui

GRAFINIS DIZAINAS
Vilnius

 • Studijų programos studentai išmoksta formuluoti idėjinius dizaino sprendimus, maketuoti ir iliustruoti spaudos leidinius, kurti pakuotes, firminio stiliaus bei vizualinės reklamos priemones, interneto svetaines, kompiuterinius žaidimus, mobiliąsias aplikacijas bei kitus skaitmeninius produktus.
 • Bendradarbiaujant su Lietuvos grafinio dizaino asociacija, reklamos agentūromis bei dizaino įmonėmis studentai turi galimybę dalyvauti partnerių rengiamuose konkursuose, paskaitose bei seminaruose. Profesinės praktikos metu studentai užmezga ryšius su potencialiais darbdaviais, betarpiškai susipažįsta su darbo rinkos keliamais reikalavimais ir iššūkiais.
 • Studijų programą baigę specialistai turės kūrybinių ir technologinių gebėjimų savarankiškai kurti grafinio ir komunikacijų dizaino sprendimus arba vadovauti įgyvendinantmunikacinio dizaino projektus.
 • Studijų programos absolventai įsidarbina leidyklose, dizaino bei reklamos gamybos įmonėse, agentūrose, skaitmeninės komunikacijos bendrovėse arba tampa laisvai samdomais specialistais.
Screen Shot 2020-05-20 at 12.09.17

INTERJERO DIZAINAS
Vilnius

 • Studijų programą baigę studentai geba profesionaliai parengti pilnavertį interjero projektą: kurti ir vystyti interjero dizaino koncepcijas, taikyti funkcionalius ir inovatyvius sprendimus, dirbti komandoje, pateikiant kūrybines idėjas, pritaikant įgytas menines bei inžinierines žinias. Interjero dizaino programos kontekste rengiami universalūs gyvenamojo ir visuomeninio interjero projektavimo specialistai, gebėsiantys prisitaikyti prie konkurencingos rinkos sąlygų.
 • Interjero dizaino programos veiklos strategija nukreipta darnaus vystymosi keliu. Studentai skatinami tausoti aplinką bei domėtis ekologija. Gamtos išsaugojimo aspektas tampa aktualus studentų darbuose – naudojami atsinaujinančios energijos resursai, vyrauja gamtinių išteklių bei medžiagų antrinis panaudojimas ir kiti „žalieji“ aspektai.
 • Interjero dizaino programos absolventai gali dirbti interjero ir architektūros studijose, gamybos įmonėse, kurti savo verslą ir veikti kitose sferose.
SKRYDIS (7)

MULTIMEDIJOS DIZAINAS
Vilnius

 • Studijų programa ugdo darbo rinkos poreikius atitinkančius  kūrybiškus ir inovatyviai mąstančius specialistus, gebančius  kurti ir praktiškai realizuoti multimedijos projektus dirbant individualiai bei komandoje.
 • Studijų programa vykdoma moduliais, kurie baigiami planuojant realų multimedijos projektą ir jį įgyvendinant komandoje. Antraisiais studijų metais studentai turi galimybę pasirinkti specializaciją – Animaciją ar Audiovizualinio montažo režisūrą.
 • Kokybiškas   studijas užtikrina praktinių įgūdžių lavinimui skirtos naujai įrengtos, reikalinga įranga aprūpintos specializuotos filmavimo, garso įrašų, animacijos studijos ir individualios garso bei vaizdo montažinės, kuriose galima įgyvendinti realius kino, animacijos ar interaktyviojo dizaino projektus. Tam, kad studentai suprastų užsienio rinkos poreikius kiekvienais metais kviečiami dėstytojai iš kitų valstybių, kurie rengia studentams interaktyviojo dizaino ir animacijos kūrybines dirbtuves.

Lietuvos verslo kolegija

KLAIPĖDA
https://www.ltvk.lt

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) – tai 1994 metais įkurta moderni, atvira visuomenei, nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti į šiuolaikinę Lietuvos ir Europos darbo rinką orientuotus socialinių ir fizinių mokslų specialistus. LTVK – tai perspektyvios karjeros galimybės, tarptautiniai mainai ir studentiškas laisvalaikis.
Lietuvos verslo kolegija yra pasirengusi rengti kūrybiškus kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus. LTVK – tai inovatyvi, atvira, socialiai aktyvi ir atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Profesinio bakalauro studijų programos

Print

SKAITMENINIO DIZAINO TECHNOLOGIJOS
Klaipėda

 • Skaitmeninio dizaino technologijos studijų programa suteikia studentams platų spektrą žinių, ugdant skaitmeninės grafikos dizainerius gebančius perteikti vizualiąją informaciją. Programa apima ir taiko informatikos, grafinio dizaino, neuromokslo, psichologijos ir rinkodaros žinias.
 • Studijų metu įsisavinamos kompiuterinės grafikos ir dizaino žinios, gaunamos teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai multimedijos produkto kūrimo, vizualinės ženklodaros, skaitmeninės fotografijos, grafinių efektų kūrimo pagrindai. Studentai geba jungti grafikos, garso, vaizdo ir animacijos žinias į harmoningą visumą.
 • IT grafinio dizaino specialistai įgytas žinias ir praktinius gebėjimus taikys kurdami vizualiosios komunikacijos objektus, vizualinio identiteto sistemas, stiliaus knygas, plakatus, mobilias aplikacijas, taikys vaizdo ir garso technologijas, interneto aplinkos ir kitus multimedijos produktus.

VDA DIZAINO KURSAI

Parengiamųjų dizaino kursų metu studentai susipažįsta su dvimatės ir trimatės kompozicijos pagrindais bei dizaino kūrimo metodika, vysto estetinį suvokimą, lavina problemų sprendimo įgūdžius.
Kursai grįsti trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis praktinėmis užduotimis, kviečiančiomis empatiškai pažvelgti į dizaino vartotojus, kritiškai vertinti savo darbus, įgyti idėjų vystymo ir prototipų kūrimo įgūdžių. Pirmasis – rudens – semestras skirtas lavinti kompozicijos pagrindus, susipažinti su dizaino kūrybiniu procesu ir metodais, lavinti dizainerišką mąstymą. Antrojo – pavasario – semestro metu studentai gilins dvimatės ir trimatės kompozicijos žinias bei pritaikys jas dizaino projektų kūrime. Taip pat lavins formos suvokimo ir koncepcijos pagrindimo įgūdžius, bei praplės dizainerio specialybės ribas kurdami ne tik dizaino objektus, bet ir procesus.
Naujus įgūdžius studentai įgis iš jaunųjų dizaino profesionalų, kuriančių buities, sveikatingumo, laisvalaikio ir pramonės produktus, reklamas ir paslaugas. Šie dėstytojai dizaineriškos patirties įgijo Lietuvoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Olandijoje ir Meksikoje, o jų darbai buvo pristatyti tarptautinėse parodose ir konferencijose bei apdovanoti nacionaliniais „Gero Dizaino“ ir tarptautiniais „RedDot Design Concept“, „A‘ Design Award“, „IF Product Design“, „International Design Award“ bei kitais dizaino prizais.
Susitikimai vyksta šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Maironio 3, 331 auditorijoje, VDA, D korpuse („Titanikas“).

VDK PARENGIAMIEJI KURSAI

Vilniaus dizaino kolegijos parengiamieji kursai “Akademinis piešimas/Kompozicija/Spalva” yra skirti norintiems stoti į dizaino krypties studijas aukštojoje mokykloje. Kursų metu įgytos žinios bei įgūdžiai padės lengviau atlikti stojamųjų egzaminų užduotis, stojant ne tik per bendrąjį priėmimą (LAMA BPO), bet ir tiesioginio priėmimo metu į Vilniaus dizaino kolegiją.
Parengiamųjų kursų metu bus apžvelgiamos ir atliekamos šios akademinio piešimo užsiėmimų pagrindinės temos:  Tūrinio objekto konstravimo plokštumoje pagrindai; Pagrindinės geometrinės formos: kubas, rutulys, cilindras, kūgis; Baldo ir ant jo esančio objekto karkasinis piešinys; Lygių plokštumų geometrinių formų objektai. (gipso atliejos: kubas, piramidė).Toninis piešinys; Apvalūs geometriniai objektai (gipso atliejos: rutulys, cilindras, kūgis). Toninis piešinys; Buitiniai objektai, skirtingo pavidalo, tono, tekstūros; Kontrastingas natiurmortas iš dviejų objektų (geometrinio ir buitinio) su fonu; Natiurmortas iš trijų skirtingo tono, pavidalo ir faktūros objektų.
Parengiamųjų kursų metu bus apžvelgiamos ir atliekamos šios kompozicijos užsiėmimų pagrindinės temos: Kompozicijos įvadas I: sąvokos ir rūšys; Kompozicijos įvadas II: pagrindinės kompozicijos raiškos priemonės: taškas, linija, dėmė, Forma; Harmoningas komponavimas lape. Kompozicijos balansas; Spalvotyra I: koloritas. Šviesotamsos bei spalvinis kontrastas ir niuansas; Spalvotyra II: spalvų emocinis ir psichologinis poveikis; Simetrija ir asimetrija. Disimetrija; Ritmas ir metras. Ornamentas; Paviršius kompozicijoje.